ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Regulamin wypożyczania

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

W

NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 „4 PORY ROKU”

W  CIELU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

§1

 

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin reguluje:

a)    zasady związane z wypożyczaniem i zapewnianiem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)    tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

c)     postępowanie w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

2.    Każdy uczeń powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3.    Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.    podręczniki wypożyczane do domu rejestrowane są w bazie użytkowników (uczniów).

 

 

 

Rozdział II

Zadania biblioteki podręczników szkolnych

 

1.    Biblioteka podręczników szkolnych gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne.

2.    Biblioteka nieodpłatnie:

a)    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,

b)    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.    Dołączona do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

 

 

Rozdział III

Przyjęcie podręczników na stan szkoły

 

1.    Podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki i stanowią własność szkoły. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winne być użytkowane przez co najmniej trzy lata.

 

 

 

Rozdział IV

Udostępnianie zbiorów.

 

§1.

 

1.    Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły , którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.

2.    Uczniowie korzystający ze zbiorów biblioteki podlegają rejestracji na podstawie dostarczonych list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

3.    Rejestracja następuje najpóźniej do 10-go września każdego roku szkolnego.

§2

 

1.    Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 15- go września danego roku szkolnego na okres 10-ciu miesięcy.

2.    W przypadku rezygnacji z nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej

„ 4 Pory Roku” w Cielu jak też długotrwałej przerwy w nauce wychowawca ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

3.    Zwrot wypożyczonych podręczników następuje najpóźniej do 20 -go czerwca danego roku szkolnego.

 

 

§3

Procedura wypożyczania podręcznika

 

1.    Na początku roku szkolnego Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawca wypożyczając podręczniki ( materiały edukacyjne).

2.    Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczania podręczników będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

3.    Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego. O dokładnym terminie wypożyczenia podręcznika decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z bibliotekarzem.

 

 

§4

Zmiana szkoły

 

1.    Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne wychowawcy klasy, który otrzymane podręczniki przekazuje niezwłocznie do biblioteki.

2.    W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia co zostaje potwierdzone poprzez zdjęcie ze stanu ucznia danego podręcznika.

 

 

Rozdział V

Odpowiedzialność za udostępnione podręczniki

 

§1

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem.

 

1.    Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.

2.    Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

3.    Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.    Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej).

5.    Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien przygotować podręczniki do zwrotu tj. wymazać wpisy dokonane ołówkiem, podkleić rozdarte kartki itp.

6.    Po zebraniu kompletu podręczników wychowawca przekazuje je zgodnie z listą do biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2

 

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

1.    Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak ich dalsze wykorzystywanie.

2.    Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.    Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie, poplamienie, trwałe pobrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie oraz inne uszkodzenia, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika. W powyższym przypadku użytkownik ponosi koszty zgodnie z umowa użyczenia.

 

§3

Zakres odpowiedzialności

 

1.    Uczeń ponosi pełna odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie wypożyczonych podręczników, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.    Rodzic/ opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej przez MEN kwoty wpłacając na konto bankowe szkoły

nr konta  47 1090 1896 0000 0001 3115 3102  w  treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do (nazwa przedmiotu) do klasy …”. Potwierdzenie dokonania przelewu rodzic dostarcza do szkoły (w formie drukowanej lub elektronicznej, jako załącznik do maila) najpóźniej 2 tygodnie od wpłaty na konto.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

1.    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.    Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Rada Pedagogiczna.

3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

 

 

 

Partnerzy