ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Rekrutacja

Kiedy zapisać dziecko ?

 • zapisy do Szkoły trwają przez cały rok do momentu wyczerpania miejsc.

 • w trakcie roku szkolnego trwa także rekrutacja uzupełniająca (jeśli są wolne miejsca w klasie).

Pobierz deklarację zgłoszenia dziecka (*pdf)

Zasady przyjęcia dziecka do Szkoły do klasy I.

 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do Szkoły ( do pobrania formularz ) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem. Księgę przyjęć prowadzi sekretariat Szkoły mieszczący się w Cielu, przy ul. Osiedle 76;

 • przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej między rodzicami (opiekunami prawnymi), a Organem prowadzącym szkołę.

 • Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których Rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

 • klasa może liczyć do 16 dzieci;

 • w przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie; 

 • rozmowa z Organem prowadzącym, dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym,
 • pozytywne napisanie testu kompetencji z języka angielskigo. 

 

Zasady przyjęcia dziecka do Szkoły do klas istniejących.

 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do Szkoły ( do pobrania formularz ) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą lub mailem. Księgę przyjęć prowadzi sekretariat Szkoły mieszczący się w Cielu, przy ul. Osiedle 76;

 • przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej między rodzicami (opiekunami prawnymi), a Organem prowadzącym szkołę.

 • Szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których Rodzice godzą się na odpłatne nauczanie.

 • klasa może liczyć do 16 dzieci;

 • w przypadku braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie; 

 • rozmowa z Organem prowadzącym, dyrektorem szkoły i pedagogiem szkolnym,
 • pozytywne napisanie testu kompetencji z języka angielskigo. 

 

Wpisowe

To jednorazowa wpłata dla nowo-przyjmowanych uczniów w wysokości: 250 zł.

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:
Bank Zachodni WBK 47 1090 1896 0000 0001 3115 3102
(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem „wpisowe”)

Wpłata wpisowego następuje w momencie podpisania umowy cywilnoprawnej. Powyższa opłata przeznaczona jest na zajęcia adaptacyjne i zakup pomocy naukowych. Wpisowe jest bezzwrotne.

Opłata stała

 • Opłata stała obejmuje wszystkie zajęcia pomiędzy 7.00 a 17.00 (zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, indywidualne),

 • z chwilą podpisania umowy o przeprowadzenie procesu kształcenia otrzymujecie Państwo gwarancję opłaty stałej za naukę dziecka w naszej szkole.

Partnerzy